11 juni 2020

Styrelsen informerar juni

Styrelsen har haft sitt sista möte inför sommaren, även denna gång digitalt.

För att hålla god koll på ekonomin följer vi i styrelsen upp den varje kvartal och ekonomiansvarige Lars-Erik Torstenson gör även en prognos för årsutfallet. På så sätt kan vi i god tid agera om några kostnader avviker mot budget.

Tyvärr fortsätter vi att tappa medlemmar. Förra året stabiliserades medlemskåren kring 4 400 men nu är vi nere kring 4 100 medlemmar. Utvecklingen följer dessvärre den prognos som styrelsen kunde peka ut redan för några år sedan och som var upprinnelsen till det stora effektiviseringsprogrammet vad gäller ekonomin. Nu behöver arbetet med att utveckla och modernisera föreningen intensifieras. Under våren var en större workshop planerad men den är nu uppskjuten till hösten på grund av pandemin.
Vi i styrelsen diskuterade frågan och konstaterade att av SJKs fyra bärande ben, Tåg, resor, lokalavdelningar och SJK förlag, handlar tre av benen om att sprida information. Alla utom resor som handlar om gemensamma upplevelser. När föreningen bildades 1958 var information svårt. Svårt att få tag i och svårt att sprida. Då var det naturligt att starta en tidning, att träffas för att utbyta information och att skriva och ge ut böcker. Vi behöver ställa oss frågan vad SJKs kärna är idag? Är det fortfarande att sprida information och i så fall i vilken form bör vi göra det för att vara relevanta för medlemmarna 2020? Hur skapar vi största möjliga medlemsnytta? Styrelsen är helt överens om att Tåg är vår viktigaste produkt men att den kräver ett större engagemang bland medlemmarna när det gäller att skicka in bidrag till tidningen.

De svåra framtidsfrågorna blir temat på höstens workshop som förutom styrelsen kommer bestå av andra funktionärer och medlemmar.
Årsmötet planeras att hållas i Nynäshamn den 20 september. I samband med mötet kommer SJK Resor att erbjuda en mindre resa till hamnen i Norvik. Det är förmodligen nya spår för de allra flesta. Resegruppen planerar även att genomföra resan till Varberg i höst, som ursprungligen var planerad till årets årsmöte. Det blir ett något annorlunda upplägg som bland annat inkluderar Kinnekullebanan, HNJ och gamla BAJ. Den vill du inte missa!

De två bokidéer som finns framme diskuterades och det beslutades att ge kör för den ena av idéerna nu och att lägga den andra på sidospår tills vidare. Styrelsen kunde också konstatera att nästa års almanacka ligger klar för distribution. Beställ redan nu till det rabatterade priset 130 kronor för medlemmar, information om hur du beställer finns i Tåg.
En ny idé togs upp på mötet som rör scanning av äldre material. På så sätt kan material bevaras för eftervärlden på ett enkelt sätt. Det kan gälla delar av vårt arkiv men även att systematiskt spara nyare material som till exempel Samtrafikens tidtabeller som ges ut som pdf. Möjligheten behöver studeras närmare och styrelsen konstaterar att idén kräver en stor arbetsinsats av frivilliga medlemmar för att kunna förverkligas.

Första styrelsemöte efter sommaren är planerat till den 27 augusti och då står bland annat diskussion om arkiv och bibliotek på agendan.

Trevlig sommar,
Niclas Härenstam
Ordförande SJK