Skip to content

Motion 2, Granskning av Riksrevisionen

BAKGRUND 

Jag har varit medlem i SJK i några få år. Det är slående hur många anledningar till kritik Trafikverket drar på sig under ett enda halvår, för sin misskötsel av just järnvägen, vilket skildras löpande i tidningen Tåg, inte minst i årets första nummer, och skapar frågor som behöver besvaras.  Det demokratiska samhället har skapat flera institutioner som ska kunna granska de myndigheter och verk som har hand om våra skattemedel och  ska verka för samhällets bästa.

Riksrevisionsverket (RR) som jag har haft flera kontakter med har som uppgift att granska verk, bland annat utifrån så kallad effektivitetsrevision som granskar den statliga verksamhetens ”hushållning, resursutnyttjande och måluppfyllelse”. RR har svarat att man, även om man inte är skyldiga att ta hänsyn till förslag, ändå med intresse tar emot förslag från organisationer, på verk som bör granskas, och att det inte finns några krav på hur förslagen ska utformas.

SJK och landets befolkning har ett intresse av att pengar och arbetsinsatser som läggs på järnväg ger en bra och effektiv utdelning som stärker landets järnvägstrafik.

EXEMPEL – Trafikverkets ineffektivitet (ur tidningen Tåg)

Hässleholm. Växelfel på 50 km spår. Trafikverket byter inte dessa växlar vilket skulle ha kostat förhållandevis lite. Dessa växelfel har orsakat 3,5 miljarder i samhällskostnader på 10 år, vilekt skulle ha räckt till många nya växlar, enligt ett examensarbete från Lunds Tekniska Högskola av Hua och Tosovic. Trafikverket har valt ett rapporteringssystem som utelämnar felorsak vilket gör att det är svårt att veta vilken åtgärd som bör sättas in.

Knäred ska få nya spår där de gamla, och tidigare järnvägsplan, delvis hade kunnat återanvändas, om inte Trafikverket lagt sina skattepengar på att riva upp dem. Detta försenar ett återöppnande dramatiskt.

Lysekil skulle få upprivning bekostad av Trafikverket och skattebetalarna, men beslutet annullerades direkt av försvarsmakten, som har försvarsintressen som övertrumfar de intressen Trafikverket har av att lägga våra pengar på rivning. Beslutet var rykande färskt när det förklarades onödigt. Vad kostar det att ta fram alla beslut om uppriven järnväg och varför bekostas inte upprivning av väg av samma Trafikverk när väg blir gammal och överges?

Karlsborgsbanan står inför rivning, innan den kanske återuppbyggs på grund av försvarsintressen eller blir återuppbyggd museibana som på Gotland.

Annonsering/signalering fungerar ofta dåligt på järnvägsstationer men fungerar utmärkt för vägtrafik.

Skåne​. Oplanerade sprickor i slipers, av undermålig kvalitet, tillverkade runt 1992, ger oönskat merarbete och tillhörande kostnader och förseningar.

Varberg. SJK har anmäl färd med tåg men Trafikverket, som vägrar tillåta start, kan inte sitt eget regelverk, kan inte tolka det vid läsning och agerar enligt Tåg “helt i strid med gällande TTJ (Trafikbestämmelser för järnväg)”.

 

FÖRDJUPNING

Trafikverket
Verket behöver granskningen, och kan förbättras av den. Om verket inte kan de regelverk det självt har ansvar för, vem ska då kunna dem? Skulle Trafikverket visa sig ha de problem med att tolka sina egna regelverk som de enligt SJK/Tåg numera har, är det sannerligen på tiden att denna säkerhetsrisk snart börjar uppmärksammas. Alla som arbetar på Trafikverket kommer att bli mer nöjda när hela verket börjar fungera bättre.

Urval
Arbetsgruppen väljer lämpliga förslag att inkludera, som vid en närmare granskning inte håller.

Tåg
Tidningen Tåg, som är Svenska Järnvägsklubbens egen förlängda arm, med SJK:s ordförande som ständig skribent på ledarplats, är idag branschnära, då hela branschen kan köpa den och läsa den. Tåg beskriver ständigt Trafikverkets säkerhetsbrister, och publicerar fynden öppet år efter år.

”SVENSKA JÄRNVÄGSKLUBBENS TIDSKRIFT”, står det på Tåg:s framsida.
Innehållet publiceras rakt ut till allmänheten av Svenska Järnvägsklubbens redaktion. Vi berättar genom Tåg vår öppet publicerade kunskap för tusentals läsare löpande. Nu är det dags att dela informationen med RR.

Säkerhetsansvar
Trafikverket ansvarar för vital infrastruktur som blir dödlig när den missköts.
Man får ta ansvaret när man är en av dem som har kunskap om det. Kunskap ger också skyldigheter. Skolbarnen kommer aldrig att rapportera brister eller begära att RR granskar, och upptagna ungdomar antar att andra gör det. Dessa andra är nu vi.
Eftersom underhållet av den nationella spåranläggningen underfinansierats sedan mycket lång tid, kommer det att få sådana konsekvenser som uteblivet underhåll får. Många av oss kan vänta oss att se dödsolyckor med tiden, när säkerheten inte längre går att upprätthålla, precis som IVO nu rapporterar att man ser i vården. Underfinansiering får konsekvenser.

Jag tänker med fasa på mannen i TV-nyheternas inslag, som vickade fram och tillbaka på spiken i en träslipers på en bana som var öppen för trafik.

Den var lös som en 7-årings framtand. Vad händer när ett persontåg spårar ur rakt ner i en Sörmlandssjö på Västra stambanan? Sådana planerade kommande “olyckor”, kommer att bli branschkatastrofer utan dess like, eftersom de är i förväg väl kända, och kasta landet ut i den internationella skandalligan av regimer som inte klarar att sköta och administrera ett land och dess tillgångar, utan är farliga, även för den egna befolkningen.

Avslutningsvis

Det är möjligt att motionen får bifall men att RR ändå avslår förlaget, kanske med motiveringen att RR redan granskar vissa andra delar av Trafikverkets verksamhet. Skulle RR komma fram till att Trafikverket behöver mer pengar för att klara sitt uppdrag är det bara bra. Får den bifall kommer styrelsen att följa stämmans vilja att de delar av motionen som vunnit bifall ska genomföras som beskrivet, eftersom stämman enligt våra stadgar är högsta beslutande organ.
Som en styrelseledamot uttryckte det i ett mail i ärendet nyligen:
Ja, men visst är det så. Inlämnade motioner behandlas på stämman, som sedan få säga ’bu’ eller ’bä’ ”.​

Därför föreslås:

Att stämman beslutar att SJK ska föreslå Riksrevisionen att den ska granska Trafikverket ur effektivitetshänseende.

Att styrelsen tillsätter en arbetsgrupp eller kommitté som utarbetar ett förslag till granskning i enlighet med ovanstående.

Att förslaget ska vara 1-3 A4, innehålla minst 5-7 motiveringar liknande dem i denna motion, och att detta förslag lämnas till styrelsen innan utgången av oktober månad 2023.

Att en av motiveringarna i förslaget tar upp situationen med uteblivna växelbyten i trakten av Hässleholm, som tidningen Tåg har beskrivit.

Att en av motiveringarna i förslaget tar upp situationen med utflykten SJK gjorde i trakten av Varberg, då Trafikverket hade problem med att följa och känna till det egna regelverket, och därmed sannolikt utsatte SJK för en säkerhetsrisk, som tidningen Tåg har skrivit om.

Att styrelsen, å föreningens vägnar, skickar förslaget till Riksrevisionen, efter att arbetsgruppen jobbat färdigt, men innan utgången av år 2023.

Jack Ljunggren                                                                                                                         MedNr: 201573

Styrelsens yttrande

Svenska Järnvägsklubben har enligt § 1 i stadgarna till uppgift att främja intresset för järnvägar, däremot inte att agera i trafikpolitiska frågor. Riksrevisionen genomför dessutom på eget initiativ granskningar av Trafikverket. Styrelsen föreslår därför att motionen avslås.