Skip to content
Tratag_MattiasE_1024x375

Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Svenska Järnvägsklubben (fortsättningsvis kallad SJK) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för klubbens verksamhet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att SJK ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

SJK behandlar personuppgifter för att möjliggöra löpande föreningsadministration, kommunikation med medlemmarna, distribution av tidskriften Tåg, samt hantering av medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner.

SJK hanterar även personuppgifter till exempel i samband med deltagande i resor för att kunna reservera boende, anordna studiebesök etc.

SJK är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningens reseverksamhet
 • Ansökan om bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Kontakt med medlemmar
 • Besök på vår webbplats
 • Publicering av material på webbplats och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om SJK vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt om du deltar i en utrikesresa i föreningens regi.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Nedan följer en sammanställning av den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling Laglig grund
Hantering av medlemskap i föreningen Avtal
Föreningsadministration Avtal
Ansökan om bidrag Rättslig förpliktelse
Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse
Kontakt med föreningen Intresseavvägning
Besök på vår webbplats Intresseavvägning
Publicering av material på webbplats och sociala medier Intresseavvägning och ibland samtycke

Bilder

På vår webbplats, i vårt diskussionsforum Postvagnen och i vår tidskrift Tåg visar vi ibland bilder från tidigare evenemang, t.ex. resor och möten, för att berätta om vad som sker i SJK och ibland även som illustration inför kommande liknande evenemang. På dessa bilder förekommer personer som deltagit, och om någon deltagare som syns på en sådan bild inte vill att bilden skall visas så kontakta info@sjk.se.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

SJK kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i SJK har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende SJKs behandling av dina personuppgifter. SJK ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader tas ut.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Om du vill veta mer

Har du frågor om SJKs personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.

Svenska Järnvägsklubbens forum Postvagnen är en mötesplats för järnvägsintresserade av alla slag.