Skip to content

.

Stadgar

Svenska Järnvägsklubbens stadgar. Antagna vid föreningsstämma den 21 april 1958, senast ändrade vid föreningsstämma maj 2021.

§ 1 Ändamål Svenska Järnvägsklubben (signatur SJK) är en ideell förening, som har till uppgift att främja intresset för järnvägar. Föreningen bedriver mediaverksamhet bl.a. genom att ge ut tidskriften Tåg och böcker. Föreningen stödjer forskning och kulturhistoriskt arbete inom järnvägsområdet och anordnar utfärder, studiebesök, sammankomster m.m. Föreningen samverkar med föreningar som har motsvarande inriktning.

$ 2 Beslutande organ. Högsta beslutande organ inom föreningen är föreningsstämman. Verksamheten leds av styrelsen som även skall förvalta föreningens angelägenheter enligt stadgarna. Föreningens ordförande är samtidigt ordförande i styrelsen. Väsentliga förändringar av verksamheten skall beslutas av föreningsstämma.

§ 3 Föreningens säte Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.

§ 4 Styrelsen Styrelsen skall bestå av lägst 7 och högst 9 ledamöter. Föreningsstämman väljer ordförande för ett år, övriga styrelseledamöter för två år med växelvis avgång. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre ledamöter begär detta. Styrelsen är beslutför, när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

§ 5 Arbetsutskott Styrelsen kan inom sig utse arbetsutskott, som har rätt att inom av styrelsen angivna ramar avgöra vissa ärenden. Beslut av arbetsutskott skall redovisas i styrelseprotokoll.

$ 6 Bolag. Delar av föreningens verksamhet kan bedrivas i ett helägt bolag. Styrelsen skall styra bolagets verksamhet, bland annat genom att utfärda ägardirektiv och att utse delegater till bolagsstämma. Bolagets årsredovisning ska inkluderas i det material som delges föreningens medlemmar inför ordinarie föreningsstämma.

§ 7 Protokoll Protokoll skall föras vid föreningsstämma och vid styrelsesammanträde.

§ 8 Räkenskapsår, revision Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Föreningsstämman utser två revisorer och två revisorssuppleanter för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma. Räkenskaperna, årsredovisningen och protokoll för föregående år skall senast 15 mars överlämnas till revisorerna, som senast den 15 april skall avge sin berättelse till styrelsen

§ 9 Valberedning Föreningsstämman utser valberedning bestående av tre ledamöter vilka till nästa års ordinarie föreningsstämma skall föreslå kandidater till följande förtroendeuppdrag: föreningsordförande, övriga styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleant.

§ 10 Medlemskap, medlemsavgift Medlemskap erhålls genom inbetalning av medlemsavgift för kalenderår. Medlem erhåller tidskriften Tåg. Medlemsavgift skall vid förnyelse utan personlig påminnelse erläggas före 1 februari. För medlem utanför Sverige får styrelsen bestämma om tilläggsavgift för att täcka högre inbetalnings- och portokostnader. Medlem som inte inom föreskriven tid har erlagt medlemsavgiften ska anses ha utträtt ur föreningen.

§ 11 Hedersmedlem Styrelsen kan till hedersmedlem utse person, som gjort sig särskilt förtjänt härav.

§ 12 Uteslutning Styrelsen kan utesluta medlem, som skadat föreningens verksamhet eller på annat sätt anses olämplig att tillhöra föreningen. Innan medlem utesluts, skall han ges tillfälle att yttra sig. Beslut kan överklagas till föreningsstämman.

§ 13 Ordinarie föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen senast under maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till ordinarie föreningsstämma sker skriftligen senast 45 dagar före stämman. Årsredovisningen för föregående år, ärenden som styrelsen överlämnar till stämman och valberedningens förslag skall delges medlemmarna på föreningens hemsida senast 10 dagar före stämman.

$ 14 Extra föreningsstämma. Extra föreningsstämma sammankallas när styrelsen eller revisorerna så finner nödvändigt eller när minst 50 medlemmar gör skriftlig framställning hos styrelsen härom. Styrelsen skall inom en månad efter sådan begäran utsända kallelse. Kallelse till extra föreningsstämma skall ske senast en månad före stämman och innehålla en redogörelse för det eller de ärenden stämman skall behandla. Andra ärenden än de som angetts i kallelsen får inte behandlas på extra föreningsstämma.

$ 15 Rösträtt vid föreningsstämma. Endast närvarande medlemmar har rösträtt vid föreningsstämma. Medlemskap ska kunna kontrolleras vid stämman. Omröstning sker öppet, om inte annat bestäms. Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det. Beslut fattas med enkel röstövervikt om ej annat stadgats. Vid lika röstetal gäller den mening som stämmans ordförande biträder. Vid val skiljer dock lotten. Styrelseledamot får inte delta i val av revisorer eller i beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 16 Motion till föreningsstämma Motion till föreningsstämma skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 1 mars. Styrelsen skall delge medlemmarna motionen jämte eget yttrande på föreningens hemsida senast 10 dagar före stämman.

$ 17 Stadgeändring. Ändring av stadgarna sker genom likalydande beslut med enkel majoritet av två på varandra hållna föreningsstämmor med minst två månaders mellanrum, varav minst en ordinarie. Motion från medlem om stadgeändring skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars. Förslaget skall jämte styrelsens yttrande publiceras på föreningens hemsida samt delges medlemmarna skriftligen senast 15 dagar före stämman

§ 18 Ärenden vid ordinarie föreningsstämma
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
4. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Föredragning av årsredovisningen för föregående år.
6. Föredragning av revisorernas berättelse för samma tid.
7. Beslut om fastställande av balansräkning.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Ärenden som styrelsen överlämnat till stämman.
10. Motioner som enskild medlem stadgeenligt väckt.
11. Val av föreningsordförande och övriga ledamöter i styrelsen.
12. Val av revisorer jämte suppleant.
13. Val av ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande.
14. Beslut om nästa års medlemsavgift.
15. Övriga frågor.
16. Stämmans avslutande.

§ 19 Avdelning Avdelning bildas för att ge medlemmar inom ett geografiskt begränsat område (lokalavdelning) eller inom ett begränsat intresseområde en fast ram för sammankomster, studiebesök eller liknande. Styrelsen fastställer avdelningens bildande och verksamhetsområde. Verksamheten inom avdelningen leds av en klubbmästare, som styrelsen utser på förslag av avdelningens medlemmar. Utsedd klubbmästare kvarstår tills medlemmarna i avdelningen föreslår ny klubbmästare eller avdelningen upplöses. Avdelningen kan av föreningsmedel erhålla bidrag till kostnader för verksamheten. Avdelning har rätt att ta ut en särskild avgift för att täcka egna omkostnader.

§ 20 Ordningsregler Deltagare i utfärder, studiebesök, sammankomster och andra aktiviteter anordnade av föreningen skall följa de regler och förhållningsorder, som meddelas generellt eller av reseledare, klubbmästare, företagsrepresentant eller annan därtill behörig person. Om så inte sker skall rapport härom lämnas till styrelsen.

§ 21 Upplösning Beslut om upplösning av föreningen skall fattas med stöd av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna av dels en ordinarie föreningsstämma dels en tidigast två månader därefter hållen föreningsstämma. Därvid fattas beslut om disposition av föreningens tillgångar. Styrelsens förslag till sådan disposition skall bifogas kallelsen.