Skip to content

Alla medlemmar är välkomna till föreningsstämman den 20 april 2024 kl. 13.30

Plats: Elite Hotel Academia, Suttungs gränd 6 i Uppsala

Stämman kommer bl.a. att behandla styrelsens förslag till ändringar i SJK stadgar Förslaget har av styrelsen den 11 mars kompletterats när det gäller § 19 om avdelningar

Inkomna motioner och styrelsens yttranden över dessa

Verksamhetsberättelse, årsredovisning för 2023, revisorernas berättelse, valberedningens förslag.

Styrelsens förslag till dagordning