Skip to content

Dagordning enligt nuvarande stadgar § 18, kompletterad med punkter markerade med avvikande stil

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
4. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Föredragning av årsredovisningen för föregående år.
6. Föredragning av revisorernas berättelse för samma tid.
7. Beslut om fastställande av balansräkning.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Ärenden som styrelsen överlämnat till stämman:  Styrelsens förslag till stadgeändringar

10. Motioner som enskild medlem stadgeenligt väckt.

  1. Anders Järvenpääs motion om stadgeändring i enlighet med § 17 i föreningens stadgar
  2. Ulf Bromans motion Förbättringar av styrelsens stadgeförslag till föreningsstämman 2024
  3. Ulf Bromans motion om Fortsatt arbete med möjlighet till andra former av deltagande i föreningsstämman

11. Val av föreningsordförande och övriga ledamöter i styrelsen.
12. Val av revisorer jämte suppleant.
13. Val av ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande.
14. Beslut om nästa års medlemsavgift.
15. Övriga frågor.
16. Stämmans avslutande.