Skip to content
Tratag_MattiasE_1024x375

Allmänna villkor för SJK:s researrangemang

[fastställda 1995-06-19, senaste ändring 2002-02-25]

Allmänt

SJK:s researrangemang bygger på att det är själva resan som är det väsentliga, till skillnad från normala järnvägsresor där förflyttningen från en ort till en annan är huvudorsaken. Det förutsätts därför att resenären utan ersättningsanspråk godtar de ändringar och förseningar som arrangemangets speciella karaktär kan ge upphov till.

Anmälan

Anmälan till researrangemang ska ske genom inbetalning av aktuellt belopp till SJK Service AB:s bankgirokonto senast angiven sista anmälningsdag, när inte annat särskilt har angetts.

Anmälningar anses mottagna i den ordning som anmälan och betalning är SJK Resor tillhanda. Vid fulltecknat arrangemang återbetalas inbetalt belopp.

Inställelse och ändring av arrangemang

SJK kan besluta att inte genomföra ett annonserat arrangemang, t.ex. vid otillräckligt antal anmälningar eller omständigheter utanför SJK:s kontroll. Vid inställt arrangemang återbetalas inbetalt belopp.

SJK kan vidta mindre ändringar i annonserat researrangemang dels innan arrangemanget börjar dels under pågående arrangemang till följd av tidtabellsändringar, tågledningsdirektiv, ändrade fordon eller liknande. Så kan t.ex. antalet fotokörningar ändras. Några ersättningsanspråk gentemot SJK kan inte göras i sådana fall.

Avbeställning och återbetalning

Vid avbeställning före anmälningstidens utgång återbetalas hela det inbetalda beloppet. Vid avbeställning efter anmälningstidens utgång sker återbetalning endast om avbeställningen beror på tvingande skäl. Vid särskilda skäl, t.ex. när arrangemanget har ändrats väsentligt, kan återbetalning medges. I dessa fall kan beloppet som ska återbetalas minskas med eventuell kostnad för återbetalningen.

Vid ändring av på- eller avstigningsstation medges inte återbetalning av eventuell prisskillnad.

Avgifter för tilläggstjänster som förmedlas av SJK — t.ex. anslutningsresor, måltider eller logi — återbetalas enligt de regler som tillämpas av respektive arrangör.

Ersättning vid förseningar etc.

De anslutningar som SJK annonserar får betraktas som riktlinjer vid beställning av anslutningsresor till och från SJK:s researrangemang. Några ersättningsanspråk kan inte resas mot SJK vid förseningar, men SJK:s reseledning åtar sig att efter bästa förmåga ordna ersättningsförbindelser, ombokningar etc.

Eventuella ersättningsanspråk skall vara SJK Resor tillhanda senast en månad efter det att researrangemanget avslutats. Nöjer sig inte den klagande med SJK Resors beslut i ersättningsärende kan hänvändelse göras till SJK styrelse senast en månad efter besked från SJK Resor.

Klagomål under resan

Klagomål, förfrågningar etc. under resans gång skall ställas till SJK:s reseledning och inte till anlitad tågoperatör.

Svenska Järnvägsklubbens forum Postvagnen är en mötesplats för järnvägsintresserade av alla slag.