Styrelsemöte den 16 mars, sammanfattning

Sju motioner har inkommit till styrelsen för att behandlas på föreningsstämman. Styrelsen beslutade, efter diskussion, att yttra sig om två motioner, men att ej lämna detaljerade yttranden om de fem motionerna angående stadgeändringar, utan överlåta till föreningsstämman att besluta i de ärendena.

Rapporter:

– Tidningen TÅG utkommer enligt plan

– Årsmötet flyttas av praktiska skäl till Göteborg, mer info på hemsidan och i TÅG.

– Övriga resor: Finlandsresan i maj går nu att boka, mer info här och i TÅG. I övrigt pågår planering, mer info senare.

– Ekonomi: SJK Förening och SJK Service AB är i balans.

– Ingemar E. Kollar med ev. deltagare och återkommer ang. klubbmästarmöte i höst.

– Hans J. återkommer med diskussionsunderlag om framtidsfrågor till nästa möte.

– SJK deltar i två mässor under 2023: 25-27/4 i Stockholm och Nordic Rail 10-12/10 i Jönköping.

Nästa ordinarie styrelsemöte blir den 20 april.

Johan Östlund
Ordförande SJK