Årsstämma och (delvis) ny styrelse

Vid Svenska Järnvägsklubbens nyligen genomförda årsstämma fick styrelsen ett välkommet tillskott i form av István Zsiga. Jag fick samtidigt förtroendet att vara föreningens ordförande under det kommande året.

SJK har enligt föreningens stadgar till uppgift att främja intresset för järnvägar. Vi skall också stödja forskning och kulturhistoriskt arbete inom järnvägsområdet. För att uppfylla dessa mål måste vi enligt min bedömning ytterligare utveckla föreningen som en samlande organisation för alla järnvägsintresserade.

Järnvägsbranschen har stora utmaningar och möjligheter. Järnvägsfrågor diskuteras i en omfattning som inte förekommit sedan järnvägens stora utbyggnad under 1800-talet. Detta intresse kan SJK dra fördel av. Genom föreningens bredd – entusiaster och branschfolk med kunskaper inom alla delar av järnvägssystemet – kan Svenska Järnvägsklubben vara en aktiv part som agerar konstruktivt inom alla delar av järnvägssektorn.

Våra lokalavdelningar är grunden för arbetet i föreningen. Vi hjälper medlemmar runt om i landet med att starta nya lokalavdelningar, gärna i samarbete med andra föreningar. SJK försöker också återaktivera slumrande lokalavdelningar.

En av Svenska Järnvägsklubbens viktigaste kanaler för informationsspridning är webbplatsen sjk.se, som fortsätter att utvecklas. Nyligen har historiska normalplaner och omloppsplaner gjorts tillgängliga på sjk.se genom att material donerats av en medlem.

Vi ser nu över hur klubben bäst skall kommunicera via Facebook och Instagram, där vi på senare tid dessvärre varit ganska passiva.

SJK reseverksamhet har genomfört en framgångsrik Finlandsresa, och i höst blir det ångloksresor i samarbete med Nässjö Järnvägsmuseum. Samarbete med andra föreningar är en framgångsfaktor, och något som också nämns i klubbens stadgar.

Redan under förra styrelsen började SJK säkra upp och förenkla administration och IT. Vi har nu kontroll över vår server och våra domäner.  Nya styrelsen går vidare med bland annat regler för hur funktionärer och uppdragstagare skall utses.

Föreningens ekonomi är god efter de kostnadsminskningar som genomförts under den senaste femårsperioden. Det finns därmed möjlighet till nya satsningar såsom bokprojekt.

Arbetet med översyn av klubbens stadgar fortsätter. Styrelsen fick av årsstämman i uppdrag att se till ett komplett stadgeförslag presenteras för nästa stämma. Därefter krävs ytterligare ett stämmobeslut för att ändringen skall bli giltig.

Gunnar Ekeving