Ordinarie föreningsstämma och styrelsemöte den 20 april

Ordinarie föreningsstämma

Stämman beslutade om ändrade stadgar för Svenska Järnvägsklubben. Dessa stadgar skall för att bli giltiga även bekräftas av nästa föreningsstämma.

Avgående styrelse beviljades ansvarsfrihet.

Ny styrelse valdes enligt valberedningens förslag. Staffan Åkerlund tillkommer och Ingemar Eriksson avgår ur styrelsen efter många års arbete som riksklubbmästare, men kommer att även fortsatt vara aktiv inom SJK.

Nuvarande revisorer omvaldes.

Justerat protokoll från stämman kommer så småningom att publiceras på denna webbplats.

Styrelsemöte

Den nyvalda styrelsen utsåg Hans Johansson till vice ordförande, Lars-Erik Torstenson till kassör och Staffan Åkerlund till riksklubbmästare.