Skip to content

2023 års stadgeförslag

Till SJK:s medlemmar från föreningsstämmans Stadgekommitté 2023

I enlighet med beslut av SJK föreningsstämma 2021 har en stadgekommitté bestående av Bengt Boman, Ulf Broman, Anders Järvenpää, Lennart Nilsson och Lars-Erik Torstenson utarbetat ett förslag till reviderade stadgar för föreningen.

Kommittén tackar de medlemmar som har bidragit till arbetet med synpunkter och idéer. Vi hoppas att föreningens medlemmar bekantar sig med de föreslagna ändringarna och delger oss sina synpunkter inför ett slutförslag till en kommande föreningsstämma.

Vi presenterar här på hemsidan det färdiga förslaget till nya stadgar i 2 olika dokument. I det ena dokumentet (LÄNK) finns 2 spalter, och i vänster spalt finns de i kraft varande stadgarna och i höger spalt de föreslagna med väsentliga ändringar och tillägg markerade med olika färger som i grova drag beskriver ändringens natur.  I det andra dokumentet (LÄNK) finns enbart de kompletta förslagna stadgarna, utan några markeringar.

Kommittén har i texten försökt beakta den allmänna utvecklingen mot allt mer digital kommunikation och könsneutrala benämningar, och i många fall handlar det om anpassning till modernt språk samt anpassning till nu i praktiken rådande förhållanden. Kommittén föreslår även att distansnärvaro vid föreningsstämmor kan vara möjlig och att föreningsstämman under undantagsförhållanden kan ordnas utan möjlighet till fysisk närvaro.

Kommittén föreslår att stadgandena om ordinarie och extra föreningsstämmor samlas i en paragraf och att kvalificerad majoritet krävs för både stadgeändringar och föreningens upplösning.

Kommitténs förslag syftar också till att stärka föreningsdemokratin och till att i viss mån kringskära styrelsens handlingsfrihet i principiellt övergripande frågor t.ex. genom att reglera föreningsstämmans inflytande över SJK Service AB.

Kommittén föreslår att stadgandena om ordningsregler hävs som obehövliga. I stället föreslår kommittén att styrelsen på vissa villkor kan avstänga en person från viss verksamhet.

Slutligen föreslår kommittén enhetliga regler om jäv.

I fem fall i fyra paragrafer har kommittén inte kunnat enas om ett gemensamt förslag och presenterar i stället två alternativ, α och β, som vi ber er välja mellan. Detaljmotiveringar till alternativen finns på denna sida (LÄNK).

Utöver ovannämnda alternativförslag har kommittén diskuterat hur stadgarna kan bidra till att fler medlemmar deltar i den demokratiska beslutsprocessen på våra föreningsstämmor. I detta sammanhang har vi diskuterat den fysiska föreningsstämmans beslutsbehörighet utifrån ett minsta acceptabelt deltagarantal. Vid för låg representation skulle en ”Poströstningsstämma” då kunna behöva anordnas. Frågan är inte reglerad i stadgarna och uppfattningarna varierar från att minst en (1) medlem utöver styrelsen till att exempelvis 1 % av medlemmarna, d.v.s. omkring 40 medlemmar måste närvara. Kommittén har inte kunnat samlas kring frågan och presenterar därför inga alternativ.

Kommittén överlämnar härmed resultatet av sitt arbete till föreningens medlemmar som uppmanas inkomma med synpunkter senast 31 januari 2023, helst via e-post till stadgekommitten@sjk.se, eller per brev till SJK Stadgekommitté. Åkervägen 1 C nb, 137 41 Västerhaninge, för att de ska kunna behandlas vid en kommande föreningsstämma tillsammans med kommitténs förslag.

Den 17 november 2022
SJK Stadgekommitté

Motioner om stadgar till årsstämman 2023

Till årsstämman, som hölls i maj 2023, hade det kommit in flera motioner om stadgeändringar.