Skip to content

Motionerna 3–7 handlar om ändrade stadgar för SJK, och stadgekommitténs förslag daterat 6 november, utsänt med TÅG nummer 10 och som också finns här. Styrelsens yttrande över alla fem motionerna återfinns längre ner, efter redogörelsen för motionerna.

– Motion 3: Stadga att styrelsen ska delge motivering (Jack Ljunggren)

SJK MOTION – Delge motivering

Här är ett förslag till nya stadgar om uteslutning som även preciserar att motiveringen ska meddelas, inte beslutet endast. Den är även mer internt logisk.​

Därför föreslås:

Att i (§ 12) Uteslutning, följande formulering förs in;

Styrelsen ska motivera beslutet och delge den som beslutet gäller motiveringen. Innan medlem utesluts ska medlemmen ges tillfälle att yttra sig. Styrelsens beslut kan överklagas till föreningsstämman.

Jack Ljunggren                                                                                                                         MedNr: 201573

– Motion 4: Föreningsstämmas beslutsbehörighet (Jack Ljunggren)

SJK MOTION – Föreningsstämmas beslutsbehörighet

En föreningsstämma, som hålls en gång per år för att medlemmarna ska komma till tals, ska också leda till att medlemmarna, som närvarar fysiskt eller elektroniskt, kommer till tals, till skillnad från de styrelsemöten som hålls många gånger under året, då bara styrelsen ska fatta besluten.

Det är en viktig del av föreningsdemokratin och stadgarna fastställer att föreningen ska fungera så. Men hur många ska delta?

Den paragraf om jäv som finns i stadgarna innebär också att i vissa frågor på stämma får styrelsen inte rösta alls. Då måste andra medlemmar delta i omröstningar.

I en demokratisk förening med nu gällande medlemsantal är det rimligt att minst 30 medlemmar, som deltar på stämma, gör att stämman blir beslutsbehörig, eftersom styrelseledamöterna bör vara betydligt färre än övriga deltagare. Antalet är mindre än de 50 medlemmar som nyligen specificerades för hur en extra föreningsstämma stadgeenligt ska sammankallas.

Det är demokratiskt att en stämma kan välja att en ännu större del av föreningens medlemmar än dem som deltar på stämman, vid behov ska kunna vara med och besluta i vissa särskilt viktiga frågor.

Därför föreslås:

Att, på lämplig plats i stadgarna, som beslutas av styrelsen, följande formulering om föreningsstämmas beslutsbehörighet förs in; Föreningsstämman är beslutsbehörig när minst 40 medlemmar deltar.

Att, på lämplig plats i stadgarna, som beslutas av styrelsen, följande formulering om föreningsstämmas beslutsbehörighet förs in; Föreningsstämman är beslutsbehörig när minst 30 medlemmar deltar.

Att, på lämplig plats i stadgarna, som beslutas av styrelsen, följande formulering förs in;

Föreningsstämman kan besluta att en viss fråga ska avgöras genom att medlemmar röstar genom poströstning.

Jack Ljunggren 

                                                                                                                       MedNr: 201573

– Motion 5: Stadgekommitténs förslag (Jack Ljunggren)

MOTION – Stadgekommitténs förslag

Stadgekommittén har gjort ett detaljerat och grundligt arbete med att ta fram ett dokument med förslag på reviderade stadgar anpassade till 2000-talet; ”Stadgekommitténs förslag till reviderade stadgar för Svenska Järnvägsklubben”. Det är detta dokument, undertecknat av stadgekommittén den 17 november 2022, som avses i hänvisningar till dokument, förslag och sidor nedan. De föreslagna reviderade stadgarna bör ges bifall av stämman. Några saker bör justeras:

Beslutanderätt
Begreppet DELTAGANDE bör användas i stadgarna uteslutande​. Nu varvas det med begreppet ”närvaro”, och den mycket förvirrande och motsägelsefulla termen ”distansnärvaro”. Antingen deltar man, och det är vad som bör vara avgörande, eller så deltar man inte, i beslut, stämma eller liknande. Att det även kan ske elektroniskt ändrar inget. Det är själva deltagandet som ska avgöra beslutanderätt. Det är omöjligt att    vara nära någon eller något på distans. Det kräver att man är på plats. Men man kan delta i någons sorg på distans. Närvara vid årsmöte kan även adjungerade gäster och journalister göra, men i beslut kan de inte delta.

Därför föreslås:

Att Stadgekommitténs förslag till reviderade stadgar i dess helhet ersätter de nuvarande stadgarna.

Att Stadgekommitténs förslag till reviderade stadgar röstas om, ett eller flera förslag i taget, och att de förslag till reviderade stadgar som vinner bifall ersätter nuvarande stadgar.

Att föreningsstämman i frågan om reviderade stadgar för (§ 7) protokoll, väljer endast bland de förslag till reviderade stadgar som finns utskrivna på sidan 3 i dokumentet, när den röstar.

Att föreningsstämman, efter att, men inte innan, en eller flera av ovanstående föreslagna att-satser har vunnit bifall, beaktar de övriga förslag till revidering av stadgar som medlemmars motioner till stämman innehåller.

Att begreppet “deltagande” används i stadgarna när medlemmar med beslutsrätt avses.

Jack Ljunggren 

                                                                                                                      MedNr: 201573

– Motion 6: Stadgeändring och upplösning stadgekommittén (Anders Järvenpää)

Styrelsen anser det olämpligt att publicera namn på enskilda personer som nämns i motionen, och har därför ersatt namnen med X respektive Y.

Till styrelsen för Svenska Järnvägsklubben (SJK)

Motion om stadgeändring i enlighet med § 17 i föreningens stadgar

Jag motionerar om att:

  1. Föreningens stadgar måtte ändras genom att stadgekommitténs förslag från november 2022 till reviderade stadgar för SJK (nedan novemberförslaget) med smärre preciseringar som framgår av bifogade förslag till reviderade stadgar behandlas vid årets föreningsstämma;
  2. Samma föreningsstämma måtte besluta om att med omedelbar verkan upplösa stadgekommittén oberoende av vad stämman besluter gällande stadgeändringen.

Motiveringar

Undertecknad är ledamot i stadgekommittén som har försökt upprätta ett förslag till reviderade stadgar för SJK. Kommittén har fått begärd respons från föreningens medlemmar men har inte förmått enas om hur denna till alla delar ska beaktas i ett reviderat förslag.

Kommittéledamöterna X och Y har utan relevanta argument ifrågasatt två grundläggande principer för förvaltning av ideella föreningar i Sverige. Dels handlar det om principen om föreningsstämmans allmänna behörighet att besluta om föreningens angelägenheter och dels handlar det om en stadgeenligt sammankallad föreningsstämmas beslutsförhet.

Jag upplever att det är angeläget att föreningens medlemmar får ta ställning till stadgekommitténs arbete men även att kommitténs arbete samtidigt upphör eftersom arbetet har krävt för mycket resurser och har samtidigt antagit alltför exceptionella former.

Kommittéledamöterna X och Y anser att motsättningar existerar mellan å ena sidan dem och å andra sidan föreningens styrelse samt även kommitténs övriga ledamöter. De anser även att en uppdelning av kommittén i två lag är av godo och de har under senare tid vägrat att delta i kommitténs möten men i efterskott kritiserat de deltagandes tankegångar. I ett sådant arbetsklimat kan kommittén skapa föga mervärde och den ska följaktligen upplösas.

Det står givetvis fritt för föreningens medlemmar att i enlighet med stadgarna (såväl de nuvarande såsom de reviderade) motionsvägen få till stånd ytterligare ändringar om de så önskar.

Precisering av novemberförslaget

Som bilaga finns mitt förslag till reviderade stadgar för SJK. Förslaget baserar sig på novemberförslaget med några preciseringar som är markerade med fet stil. Dessutom finns några omarkerade felrättelser i texten. Alla ändringar är utmärkta genom vertikala streck i vänster marginal. Preciseringarna baserar sig på responsen kommittén erhöll av medlemmarna. Novemberförslaget inklusive motiveringar har delgetts föreningens medlemmar i slutet av 2022 som bilaga till Tåg.

I förslaget har begreppet [internet-]hemsida ersatts med begreppet webbplats i enlighet med Svenska Akademiens ordlista och ordbok samt Svensk ordbok och Svenska datatermgruppens råd.

Medlemsresponsen ger vid handen att tilläggsförklaringar behövs i tre fall:

  1. Huvudsyftet med § 10a om medlemsförteckning är att skapa en tydlig behandlingsgrund för personuppgifter i enlighet med EUs allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Begreppet utdrag ur medlemsförteckningen avser förtydliga att uppgifter som inte kan eller får lämnas ut till samtliga medlemmar ska lämnas bort. Sådana uppgifter kan exempelvis vara medlemmens betalkortnummer eller liknande för automatisk debitering av medlemsavgift eller adressuppgifter för medlem som har förbjudit utlämning av uppgifterna. Däremot kan medlems namn inte lämnas bort eftersom möjlighet till hemligt medlemskap inte finns.
  2. Förslag har inlämnats om att reglera föreningsstämmans beslutsförhet utifrån antalet deltagande medlemmar. Utgångsläget är emellertid att en föreningsstämma i en ideell förening är beslutsför om den är sammankallad i enlighet med stadgarna och minst en medlem är närvarande. Jag ser ingen motiverad anledning att ändra på denna grundprincip som förefaller vara allmängiltig i Sverige.
  3. Frågor har ställts kring användningen av begreppet dotterbolag i § 6. I enlighet med bokföringslagen används begreppet företag om juridiska personer som är bokföringsskyldiga, vilket en ideell förening som SJK är. På SJK Service AB:s verksamhet tillämpas förutom bokföringslagen även årsredovisningslagen, enligt vilken SJK är ett moderföretag och SJK Service AB är ett dotterföretag och dessa tillsammans bildar en koncern. Eftersom båda parter är mindre företag enligt lagens definition utgör dessa tillsammans en mindre koncern, varvid lindrigare krav gäller i samband med bokslut.

I fall en framtida föreningsstämma besluter att tillsätta en liknande kommitté eller annat extraordinärt organ vars verksamhet inte är reglerat i stadgarna bör stämman samtidigt fastställa organets arbetsordning i syfte att minska sannolikheten för svårigheter.

Åbo den 20 februari 2023

Anders Järvenpää
Telefonmästare
Medlemsnummer 13117

Bilaga: Anders Järvenpääs förslag till reviderade stadgar 20/2 2023.

– Motion 7: Stadgeförslag (Bengt Boman och Lennart Nilsson)

Styrelsen anser det olämpligt att publicera den hänvisning till en enskild person som finns i motionen, och har därför ersatt texten med [Z].

Undertecknade Bengt Boman, medlem 630, och Lennart Nilsson, medlem 685, avger härmed följande motion till Föreningsstämman den 27 maj 2023.

Bakgrund

Vi är båda medlemmar i den fem man starka Stadgeklommitté som har arbetat med att utforma nya stadgar för SJK. Kommitténs arbete utmynnade i det förslag som sändes ut till medlemmarna i november 2022 för att få in synpunkter inför slutförslaget till stämman 27 maj 2023. En hel del tänkvärda synpunkter har inkommit, men svåra meningsmotsättningar i detaljfrågor inom kommittén har medfört att något slutförslag ännu inte kunnat fastställas. Eftersom motionstiden går ut den 1 mars ser vi oss därför nödgade att som medlemmar motionera direkt till stämman rörande huvudproblemet, frågan om en föreningsstämmas behörighet (§13) och därmed följande justering av stämmans dagordning i § 18. Flera medlemmar har också uppmärksammat detta problem i sina synpunkter och ämnet omnämndes i följebrevet till medlemmarna i november 2022.

Vi anser att det skall införas ett krav på ett minimiantal deltagande medlemmar som erfordras för att en stämma skall vara behörig att fatta beslut. Hitintills har detta varit oreglerat, men styrelsens uppfattning är att det räcker med en medlem, som inte ingår i styrelsen. Vårt ursprungsförslag var 1 % av medlemmarna (Ca 40 styck) vilket normalt uppnås med marginal vid en stämma med attraktivt reseprogram. För att blidka övriga i kommittén sänkte vi, utan framgång, önskemålet till 0,5 %, (Ca. 20 styck).

Detta är viktigt för att motverka risken för att en liten grupp medlemmar vid en glest besökt stämma, extra eller ordinarie, röstar igenom avgörande beslut som inte har förankring i medlemskåren. Detta påminner även medlemmarna om vikten av att engagera sig i föreningsarbetet och delta i föreningsstämmorna.

Förslaget har mött ett helt oresonligt och obegipligt motstånd som medfört att kommittéarbetet har blockerats, främst genom [Z],  som vägrar bemöta argumenten skriftligt och hänvisar till att han har hemliga förslag som bara kan diskuteras muntligt. Så kan vi inte arbeta.

Yrkande

Stadgekommitténs förslag november 2022, med eventuella justeringar efter medlemsenkäten 2023, och efter utslagsrösning i de alternativa Alfa-Beta förslag som där presenterats, skall beslutas av ordinarie stämma 2023, inte på en extra stämma som [Z] har begärt. Det finns ingen tidsnöd och en extra stämma är ett slöseri med pengar och riskerar att få ytterst få deltagare.

Därtill rekommenderar vi stämman att besluta om ett tillägg till § 13 och ett textutbyte av § 18 enligt nedan;

§ 13 Beslutsmässighet  Tillägg

För att föreningsstämman skall vara beslutsmässig krävs att minst 0,5 % av medlemmarna är närvarande, förutom styrelsen. Om föreningsstämman vid medlemskontrollen befinns icke beslutmässig skall den avslutas och sittande styrelse skall inom 30 dagar utlysa en ny föreningsstämma  med oförändrad dagordning, så snart som möjligt. Om inte heller denna föreningsstämma blir beslutsmässig skall en ny föreningsstämma med poströstningsförfarande (likt pandemistämman) utlysas senast till oktober samma år, varvid frågan om SJK upplösning läggs till på dagordningen.

§ 18 Ärenden vid ordinarie föreningsstämma   Ny lydelse

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av två protokolljusterare och två rösträknare
5. Fastställande av antalet närvarande och röstberättigade medlemmar
6. Frågan om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Frågan om stämmans beslutsmässighet.
8. Föredragning av årsbokslut och verksamhetsberättelse för föregående år.
9. Föredragning av revisorernas berättelse för föregående år.
10. Beslut om fastställande av årsbokslut och resultatdisposition.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
12. Ärenden som styrelsen överlämnat till föreningsstämman
13. Motioner som enskild medlem stadgeenligt väckt (denna punkt flyttad)
14. Beslut om verksamhetsplan, medlemsavgifter och eventuella medlemskategorier för tiden fram till nästa föreningsstämma
15. Beslut om budget för innevarande kalenderår
16. Beslut om antal styrelseledamöter samt deras mandattid
17. Val av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter
18. Val av revisorer jämte suppleant
19. Val av ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande
20. Övriga frågor
21. Föreningsstämmans avslutande

Göteborg & Norrköping 28 februari 2023

Bengt Boman, Lennart Nilsson


Styrelsens yttranden över motionerna 3 – 7

Styrelsen diskuterade alla stadgemotionerna tillsammans och beslöt att inte avge några detaljerade yttranden utan överlåta besluten i alla stadgefrågor till föreningsstämman.

Styrelsen föreslår föreningsstämman att först behandla stadgekommitténs förslag och rösta fram vilka alfa-beta-alternativ som föredras, och därefter behandla motionerna för att se om förslaget ska justeras, för att sist, när ett komplett förslag till nya stadgar finns, så ställa det mot att behålla dagens stadgar.